Privacyreglement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Urban Skillsz verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding via onze website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Urban Skillsz verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen;
 • Gegevens over de aanwezigheid, vorderingen en de resultaten van de deelnemer;
 • Verslagen van gesprekken met verwijzers en het (sociaal) netwerk;
 • De resultaten van eventuele onderzoeken of hulpverleningsgeschiedenis;
 • Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@urbanskillsz.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Stichting Urban Skillsz verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 • Om de dienst- of hulpverlening aan jou af te stemmen op jouw persoonlijke situatie;
 • Voor het verantwoorden van onze inzet en financiering;
 • Het communiceren met - en informeren van jou en je werkgever
 • Indien van toepassing: wegens wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Urban Skillsz zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ons standaard bewaartermijn is 3 jaar. Voor gegevens die nodig zijn om de financiën te verantwoorden geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen met anderen

Stichting Urban Skillsz verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Urban Skillsz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Urban Skillsz gebruikt geen cookies op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@urbanskillsz.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Urban Skillsz zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Stichting Urban Skillsz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@urbanskillsz.com. Stichting Urban Skillsz heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk
 
Beveiliging en bewaartermijn
Voor de bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Persoonsgegevens die niet langer voor de doelen zoals hiervoor omschreven noodzakelijk zijn, worden zo spoedig mogelijk door ons verwijderd. Wij bewaren de door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld en gedurende maximaal zeven jaar na afloop hiervan.  Na afloop van de hier gemelde bewaartermijn zullen al jouw persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij de gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer bewaard moeten blijven. Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is om jou te identificeren.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens

Onze verwerking van persoonsgegevens is conform de Wet aangemeld bij de College bescherming persoonsgegevens (CBP) te Den Haag onder meldingsnummer ???

Inwerkingtreding

Deze versie van het privacyreglement treedt in maart 2016 in werking. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in het beleid aan te brengen. Op onze website staat de meest recente versie van het privacyreglement.