Over ons

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Over ons

Stichting Urban Skillsz richt zich op jongeren in de leeftijd 10 t/m 27 jaar oud die in een kwetsbare positie verkeren. Het merendeel van deze jongeren behoort tot een groep die gekenmerkt wordt als een diverse groep met obstakels die breed en domeinoverstijgend zijn. Deze jongeren hebben te maken met problematiek zoals onvoldoende sociale vaardigheden,  het ontbreken van een juiste studie- en werkhouding, ernstige gedrags-, sociaal-emotionele  en psychische problemen. Veelal in combinatie met maatschappelijke problemen als gebroken gezinnen, armoede, schulden, huisvesting, gezondheid, verslaving en criminaliteit. Urban Skillsz werkt samen met ouders en partners  om jongeren te inspireren én uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Met als doel dat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat iedereen – ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of geaardheid – talenten en ambities heeft.   
 
Het uitgangspunt van Urban Skillsz is dat alle jongeren talenten en mogelijkheden hebben. Het versterken van talenten is voor Urban Skillsz een cruciaal onderdeel in de begeleiding van jongeren. Belangrijk is dat jongeren gedurende het traject, door middel van muzisch en agogische activiteiten, werken aan hun talenten en in het proces succeservaringen opdoen. Deze benadering zorgt ervoor dat jongeren kunnen werken aan hun zelfvertrouwen en geloof in hun eigen kunnen. De begeleiding is gericht op de mogelijkheden van jongeren in plaats van belemmeringen, waarbij de begeleider een positieve insteek heeft en achterhaalt wat de motivatie of interesses van jongeren zijn. Er is naast zorg ook aandacht voor talentontwikkeling zodat jongeren vaardigheden ontwikkelen en talenten ontdekken.  
 
Missie
Urban Skillsz beschouwt streetwise als een specifieke kwaliteit die nodig is om met de doelgroep te werken. Professionals die streetwise zijn, zijn in staat om aan te sluiten bij jongeren die veelvuldig op straat te vinden zijn en zich identificeren met de straatcultuur. Hierbij wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld van jongeren, maar wordt hen ook geleerd om te schakelen tussen de burgercultuur en de straatcultuur. Deze professionals kennen de dagelijkse werkelijkheid van de straat, de persoonlijke verhalen en verstaan de taal van jongeren. Met deze achtergrondkennis weet de professional relaties met jongeren op te bouwen, die tegelijkertijd oog heeft voor afstand en nabijheid. 
 
De professionals van Urban Skillsz zijn praktisch, flexibel, betrokken en leveren maatwerk in de begeleiding van de doelgroep. Het team van professionals heeft diverse opleidingsachtergronden in MBO 4 en HBO. Alle professionals zijn SKJ geregistreerd en beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Het personeel is daarnaast geschoold in relevante theorieën en methodes, die nodig zijn in de begeleiding van de doelgroep.  
 
De kernwaarden van Urban Skillsz  
- Streetwise
- Flexibel
- Betrokkenheid
- Kansen bieden
- Samenwerken

Dienstverlening Urban Skillsz
De dienstverlening van Urban skillsz richt zich op dagbesteding en begeleiding. Dit gebeurt in een resultaatgerichte leeromgeving met realistische verwachtingen van jongeren. In deze leeromgeving werken jongeren met heldere leerdoelen, die in samenspraak met jongeren zijn geformuleerd. Bij het bepalen van de dienstverlening (dagbesteding of begeleiding) is het niet alleen belangrijk om leerdoelen te bepalen, maar tegelijkertijd te achterhalen hoe jongeren daar tegenover staan; wat willen jongeren uiteindelijk bereiken in het traject. De jeugdhulpverleners van Urban Skillsz dienen in staat te zijn om een leeromgeving te creëren die gericht is op een gestructureerde, consequente, maar positieve strategie. Hierin wordt positief gedrag verwacht en beloond. Daarnaast richt de begeleiding van Urban Skillsz zich op het aanleren van sociale vaardigheden, het stellen van gedragsdoelen en -normen, het belonen van positief gedrag en het stellen van grenzen bij ongewenst gedrag. De Jeugdhulpverleners van Urban Skillsz sturen zoveel mogelijk aan tot zelfreflectie en zelfsturing, zodat jongeren de gevolgen van hun gedrag gaan inzien en daar verantwoordelijkheid voor leren nemen.