Klachtenreglement

U heeft te maken met één van de diensten van Stichting Urban Skillsz. Samenwerken is belangrijk. Op die manier kunnen wij u het beste helpen. Soms zijn er problemen in de samenwerking.

Een klacht

U vindt bijvoorbeeld:
 • Dat u te weinig informatie krijgt van onze medewerker
 • Dat onze medewerker zich niet aan afspraken houdt
 • Dat onze medewerker niet goed luistert
 • Dat onze medewerker slecht bereikbaar is
 
Als u niet tevreden bent over de samenwerking kunt u daar iets aan doen:
 • Erover praten met de betreffende medewerker;
 • Contact opnemen met de directie;
 • In gesprek gaan met de medewerker en de directie (bemiddelingsgesprek);
 • Een klacht indienen bij de klachtencommissie.
 
Als organisatie zijn wij verplicht om u de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde diensten, dit komt voort uit de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Stichting Urban Skillsz heeft haar klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg. De klachtenprocedure zoals hieronder beschreven is een standaardprocedure. De basis van de klachtenbehandeling is dat Klachtenportaal Zorg samen met u beoordeelt wat er nodig is om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossing. 
 
Uw klacht kunt u als volgt indienen:  
Gegevens voor het indienen van een klacht:
 • Naam: Stichting Urban Skillsz
 • ID: 1800
 
Een klacht kan alleen in behandeling worden genomen als:
 • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en/of e-mailadres van de klager zijn vermeld en, als klager niet de zorgontvanger is, welke zorgontvanger het betreft
 • Duidelijk is op wie (welke medewerker) de klacht betrekking heeft
 • Welke feiten en omstandigheden aan de klacht ten grondslag liggen;
 • Duidelijk is wat de klacht inhoudt;
 • Het klaagschrift in het Nederlands gesteld is;
 • De gebeurtenissen die onderwerp zijn van de klacht niet langer geleden zijn dan vijf jaar voor de datum van de.
 

Spelregels voor de klachtenprocedure 

Na het indienen van een klacht wordt de volgende procedure gestart:
 1. Ontvangst klacht.
 2. Eerste beoordeling klacht door “Klachtenportaal Zorg”.
 3. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen.
 4. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht.
 5. Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager.
 6. Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie.
 7. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd.
 8. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de Zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.
 9. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
 10. Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld.
 11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.
 12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.
 13. Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.
 14. De klacht is afgehandeld.
 
Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld. De klacht wordt met het proces tot oplossing gerapporteerd, geanonimiseerd in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ.  De privacy van zowel de klager als de aangeklaagde wordt gewaarborgd.
 

Klachtenportaal Zorg – Westerstraat 117 – 1601 AD Enkhuizen - www.klachtenportaalzorg.nl